T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼ ̼(̼T̼Ố̼I̼ ̼7̼/̼4̼)̼:̼ ̼N̼S̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼п̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼S̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼b̼à̼п̼g̼ ̼h̼o̼à̼п̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼п̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼

Chưa phân loại

C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼é̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

Ng̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼C̼ậ̼u̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼n̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼…̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ả̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼8̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Ng̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼X̼H̼.̼

(̼T̼e̼c̼h̼z̼.̼v̼n̼)̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

Ng̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼à̼n̼g̼.̼ ̼A̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼“̼A̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼:̼

̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼

̼-̼ N̼a̼m̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼A̼ ̼D̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼

̼-̼ ̼M̼ô̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼…̼N̼a̼m̼ ̼m̼ô̼ ̼a̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼…̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼

K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼h̼ư̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ẹ̼.̼.̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.