T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼ ̼(̼S̼Á̼N̼G̼ ̼3̼0̼/̼3̼)̼:̼ ̼C̼ả̼ ̼S̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼x̼ó̼.̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼n̼.̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼ ̼-̼ ̼B̼T̼V̼,̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼

Chưa phân loại

M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ố̼ ̼-̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼G̼o̼o̼d̼b̼y̼e̼ ̼D̼a̼d̼ ̼-̼ ̼L̼o̼v̼e̼ ̼y̼o̼u̼ ̼s̼o̼ ̼m̼u̼c̼h̼ ̼(̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼-̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼)̼.̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼


̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼M̼C̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼M̼C̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼X̼o̼a̼y̼)̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼


̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼.̼

̼B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼3̼0̼8̼)̼.̼ ̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼i̼o̼l̼o̼n̼c̼e̼l̼l̼e̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼I̼)̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼e̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼e̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼m̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼/̼B̼T̼V̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.