T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼:̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼.̼v̼i̼d̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼

Chưa phân loại

B̼Ắ̼C̼ ̼M̼Ỹ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼i̼m̼o̼u̼s̼i̼n̼e̼ ̼c̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼

D̼ọ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ô̼.̼

T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼-̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼à̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ẻ̼ ̼x̼u̼ề̼ ̼x̼ò̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼x̼á̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼A̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼o̼a̼ ̼x̼o̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼c̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ạ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼

T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼s̼e̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ỳ̼.̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼s̼e̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼!̼ ̼-̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

T̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼s̼e̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ề̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼C̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

G̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼”̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼

̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼
̼M̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼D̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼
̼V̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼.̼.̼.̼”̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼”̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼,̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼!̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼e̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼m̼u̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼M̼C̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼o̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼M̼V̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼

C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼”̼E̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼M̼V̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼D̼a̼l̼l̼a̼s̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼a̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼”̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼

̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼ở̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼i̼ ̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼y̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼X̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼

̼”̼.̼.̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼

̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ơ̼i̼
̼B̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼
̼B̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼
̼B̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼”̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼T̼i̼ễ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼:̼

̼”̼.̼.̼.̼X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ằ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼t̼ơ̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼à̼n̼g̼
̼V̼ì̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼
̼N̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g

T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼v̼ô̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼Q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ầ̼u̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼
̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼i̼”̼

̼T̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼,̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼C̼á̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼,̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼B̼ậ̼u̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ũ̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼

̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼h̼1̼5̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼/̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.