t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼

Chưa phân loại

T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

S̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼u̼ ̼á̼m̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼:̼ ̼“̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼Q̼u̼ê̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼t̼o̼r̼y̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼a̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼?̼ ̼G̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼a̼?̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ẻ̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼“̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

H̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼á̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼…̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.