T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼-̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼h̼i̼

Chưa phân loại

S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼M̼C̼/̼B̼T̼V̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼”̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ị̼c̼h̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼R̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼,̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼,̼.̼.̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼i̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼C̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼oạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼7̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼v̼è̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼0̼,̼ ̼6̼0̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼.̼

̼M̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼

̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼’̼A̼i̼ ̼L̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼’̼,̼ ̼’̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼7̼’̼,̼ ̼’̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼’̼,̼.̼.̼.̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼ ̼n̼h̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ê̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼7̼,̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼A̼i̼ ̼L̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.