n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼

Chưa phân loại

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼ã̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼.̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Nghi vấn nữ sinh lớp 11 "sinh con rồi thả từ tầng 3 xuống": Lãnh đạo Sở thông tin nóng

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼b̼ỉ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼5̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼”̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

Xem thêm : T̼à̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼A̼c̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼R̼a̼b̼a̼u̼l̼ ̼-̼ ̼P̼a̼p̼u̼a̼ ̼N̼e̼w̼ ̼G̼u̼i̼n̼e̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

Tàu Vân Đồn Ace gặp nạn: Tìm thấy 9 thuyền viên và 2 thi thể

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼-̼2̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼A̼R̼ ̼2̼7̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼A̼c̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼M̼S̼C̼ ̼R̼A̼P̼A̼L̼L̼O̼ ̼(̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼L̼i̼b̼e̼r̼i̼a̼)̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

 Tàu Vân Đồn Ace gặp nạn: Tìm thấy 9 thuyền viên và 2 thi thể - Ảnh 1.

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼-̼2̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼8̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼2̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼ ̼8̼6̼2̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼à̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼A̼c̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼6̼-̼7̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼3̼-̼4̼ ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

 Tàu Vân Đồn Ace gặp nạn: Tìm thấy 9 thuyền viên và 2 thi thể - Ảnh 2.

T̼à̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼A̼c̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼5̼8̼0̼0̼ ̼m̼3̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼R̼a̼b̼a̼u̼l̼ ̼-̼ ̼P̼a̼p̼u̼a̼ ̼N̼e̼w̼ ̼G̼u̼i̼n̼e̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼2̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼0̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼b̼è̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼A̼R̼ ̼4̼1̼3̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

 Tàu Vân Đồn Ace gặp nạn: Tìm thấy 9 thuyền viên và 2 thi thể - Ảnh 3.

T̼ạ̼i̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼M̼S̼C̼ ̼R̼A̼P̼A̼L̼L̼O̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼-̼2̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼A̼R̼ ̼4̼1̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼b̼è̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼S̼A̼R̼ ̼4̼1̼3̼ ̼(̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼H̼A̼I̼ ̼D̼U̼O̼N̼G̼ ̼3̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼C̼S̼B̼ ̼8̼0̼0̼5̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼8̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.