N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼

Chưa phân loại

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼S̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”̼T̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼n̼h̼é̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼

N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

https://kenh14.vn/phan-no-tin-gia-ns-xuan-hinh-qua-doi-tai-nha-rieng-vi-dot-quy-thuc-hu-la-gi-20211025220659464.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.