N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ ̼27̼/̼3̼ ̼N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼

Chưa phân loại

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼Ố̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼à̼,̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼.̼

̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼-̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼7̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼1̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼”̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼á̼t̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼O̼V̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼”̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼9̼4̼5̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼â̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼à̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼.̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼T̼ô̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼â̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼V̼O̼V̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼.̼.̼.̼ ̼H̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼è̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼’̼c̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼’̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼’̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼è̼o̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼’̼c̼h̼i̼ế̼n̼g̼’̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼’̼c̼h̼i̼ế̼u̼’̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼’̼c̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼’̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼t̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼”̼V̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼o̼l̼i̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.