N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼L̼ộ̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼T̼h̼i̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼Á̼n̼ ̼T̼.̼Ử̼ ̼H̼.̼Ì̼n̼h̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼.̼I̼ê̼m̼ ̼T̼h̼u̼.̼Ố̼c̼ ̼Đ̼.̼Ộ̼c̼

Chưa phân loại

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼)̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼2̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼í̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼

̼N̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼ả̼n̼h̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼0̼0̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼T̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼

VN vẫn chưa có thuốc độc để tử hình - BBC News Tiếng Việt

̼”̼Đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼0̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ề̼ ̼á̼n̼”̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼/̼4̼)̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ ̼g̼i̼á̼c̼;̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼m̼.̼

Bộ Công an đưa vào sử dụng 11 nhà thi hành án tử hình tiêm thuốc độc - VietNamNet

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼G̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼;̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼;̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼

cac-buoc-thi-hanh-an-tu-hinh - Luật và Kế toán LawKey

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼.̼

̼V̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ủ̼ ̼3̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ồ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼

Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc với 2 tử tù

̼N̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼4̼3̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼2̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼nh̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼4̼3̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼2̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼2̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.