H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼R̼ơ̼i̼ ̼T̼ừ̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼T̼ử̼ ̼V̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼

Chưa phân loại

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼2̼/̼3̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼

̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼0̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼K̼.̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼6̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼)̼.̼

̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼4̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼:̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼o̼m̼p̼l̼e̼x̼ ̼(̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼;̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼G̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼C̼o̼m̼p̼l̼e̼x̼)̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼é̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼


T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

M̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼C̼o̼m̼p̼l̼e̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼o̼à̼ ̼G̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼H̼H̼2̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼ ̼G̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼b̼ụ̼p̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼…̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼
̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.