ᴆ̶̶̼ɪ̶̶̼ ̶̶̼ʙ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̛̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼́ᴄ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼̃ᴀ̶̶̼

Chưa phân loại

ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀɴʜ ᴄᴏ̉ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ́ɪ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ 2 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪ sᴀɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̀ɪ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʜᴏ̣ ʜᴇ̂́ᴛ.

ʟᴜ́ᴄ ᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̂ɪ ƅᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʜᴏ̣ ƅᴀ̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ 49 ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴜᴏ̂̉ʟ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʜᴇ̀ɴ ɢɪ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ xᴜᴏ̂ʟ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛́ ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ ƅᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴀɴʜ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ƅᴀ̉ᴏ ᴍᴇ̣ sᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ.

ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̉, ᴄᴏ́ ʜᴀɪ ƅᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ, ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴜ̛̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

 

5 ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ, ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ, ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ძᴀ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ƅɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 6 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̛̀ ᴘʜᴜ̣ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̉ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪ̀ᴍ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ɴᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ɑ ʙᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ.

ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ ᴀɴʜ ʜᴀ̃ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ sᴇ̃ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉, ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ, ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴆᴀ̂ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀ́ɪ ʜᴏ̂ɴ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʜᴀ̂́ᴛ ƅᴏ̂̉ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂̃ ƅᴀ̀ɴ, ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴘ.ʜᴀ́ ᴄᴀ̉ ʀᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ǫᴜᴀ́ᴛ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀɴʜ ᴄᴏ̉ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ́ƚ ᴆɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̉ ᴋʜᴀ́ᴄ.

ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ʂᴏ̛̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ sᴇ̃ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂ʏ ʀ.ᴏ̂́ɪ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʂᴀɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ɡɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴆᴀ́ɴɡ ᴆᴀ̂ʏ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.