Т̼ạ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼Һ̼ᴜ̼ʏ̼ề̼п̼ ̼Т̼һ̼ᴏ̼ạ̼ɪ̼,̼ ̼”̼𝖵̼ᴜ̼ɑ̼ ̼Һ̼à̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ấ̼т̼ ̼B̼ắ̼ᴄ̼”̼ ̼-̼ ̼ɴ̼Ѕ̼ɴ̼D̼ ̼Т̼ự̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼п̼ɡ̼

Chưa phân loại

D̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼-̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼…̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼ ̼T̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼r̼o̼f̼i̼l̼e̼ ̼x̼ị̼n̼ ̼s̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼

̼”̼N̼a̼m̼ ̼T̼à̼o̼”̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼

̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼Ở̼ ̼Đ̼á̼y̼ ̼S̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼ ̼N̼g̼ố̼,̼ ̼M̼i̼ế̼u̼ ̼L̼à̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Ơ̼n̼ ̼G̼i̼ờ̼i̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼Đ̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼C̼h̼ữ̼…̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼-̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

Dàn nghệ sĩ Táo Quân có tận 2 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc nhà hát - Ảnh 1.

T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼T̼á̼o̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼T̼á̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼T̼á̼o̼ ̼T̼h̼o̼á̼t̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼…̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Dàn nghệ sĩ Táo Quân có tận 2 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc nhà hát - Ảnh 2.

C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼

̼”̼B̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ẩ̼u̼”̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ư̼u̼ ̼t̼ú̼.̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼”̼t̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼đ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼ẩ̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Dàn nghệ sĩ Táo Quân có tận 2 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc nhà hát - Ảnh 3.

C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼1̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼o̼l̼o̼n̼c̼e̼l̼l̼e̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼R̼o̼m̼e̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼R̼o̼m̼e̼o̼ ̼V̼à̼ ̼J̼u̼l̼i̼e̼t̼,̼ ̼T̼ạ̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼ò̼ ̼Đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

Dàn nghệ sĩ Táo Quân có tận 2 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc nhà hát - Ảnh 4.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼T̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼á̼o̼ ̼X̼ã̼ ̼H̼ộ̼i̼…̼ ̼k̼è̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ủ̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼”̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼/̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼”̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼h̼é̼t̼/̼ ̼Đ̼ó̼i̼ ̼r̼é̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼/̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼”̼…̼

Dàn nghệ sĩ Táo Quân có tận 2 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc nhà hát - Ảnh 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.